بسمه تعالی

 منبع :

(سایت دادستانی کل)« روابط عمومی دادستانی کل کشور»

 موضوع :عدم پذيرش اعمال ماده 18 در مورد آراء قطعيت يافته

حسب دستورریاست محترم قوه قضائیه و مستند به ماده 2 آیین نامه جدید اجرایی قانون اصلاح ماده 18( مورخ 29/07/88) از این تاریخ درخواست اعمال ماده 18 در دادستانی کل کشور پذیرفته نخواهد شد .

آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 24 دي‌ماه1385 که در جلسات مسئولان عالي قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود، در 5 ماده به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد

 متن کامل اين آيين نامه که در تاريخ 29 مهر1388 به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيده است، به شرح ذيل است:

نـظــر بـه ضـرورت ثـبـات آرا و اکـتـفـا بـه روش‌هاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بـي‌ضـابـطه اجراي احکام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين نامه، نحوه اجـــراي مـــاده 18 اصــلاحــي قــانــون تـشـکـيــل دادگــاه‌هــاي عـمـومـي و انـقـلاب مـصـوب 24 دي‌ماه1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.

ماده يک: تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي ياد شده در صورتي است که رئيس قوه قضاييه رأي قطعيت يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نـيز چنانچه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مکلفند با درنظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضاييه ارسال نمايند.

ماده2: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مـبـني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاه‌ها خودداري نمايند.

ماده3: در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه، در مورد نحوه اجراي حکم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

ماده 4: رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون ياد شده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضاييه به صورت فوق العاده و خـارج از نـوبـت در مـرجـع ذي‌صـلاح انجام مي‌شود.

مـاده5: از تـاريـخ تـصـويب اين آيين‌نامه، آيين‌‌نامه و دستور العمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قـانـون تـشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 25بهمن‌ماه1385 و اصلاحيه مورخ 7 اسـفـنـدمـاه 1386 لـغـو مـي‌گـردد؛ امـا در مورد درخـواسـت‌هـايـي کـه تـا قـبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آيين نامه مذکور به ثبت رسيده، مطابق همان آيين نامه اقدام خواهد شد.

 پیمان زمانیارسال توسط پیمان زمانی

اسلايدر